Chính sách thanh toán.

Có 2 hình thức thanh toán:
  • Tiền mặt: trước hoặc sau khi giao hàng.
  • Chuyển khoản: vào tài khoản công ty tại Ngân hàng.
Việc thanh toán có thể là trước hoặc sau khi giao hàng, tùy thuộc vào hợp đồng ký với khách hàng